Han har över 25 år i IT/Tech-branschen och är en av grundarna till INVOLVUS.

Genom åren har han också varit IT-chef/ansvarig, oberoende rådgivare och Projektledare på många företag.

Vi har intervjuat Jim Ring där han berättar historien om hur INVOLVUS bidragit till att förändra företag och organisationers synsätt på att erhålla oberoende kompetens som tar verksamheten framåt snabbare på den digitala resan.

Vad gör detta koncept så bra?

INVOLVUS erbjuder kunskap och erfarenhet om hur andra gjort och vet oftast också vilka leverantörer och system som passar in hos kunden och dennes bransch. Effektiviteten blir också så mycket högre om man kopplar vår kompetens, nätverk och erfarenhet tillsammans med kundens verksamhetskunskap som de besitter.

”I dag spelar det i princip ingen roll vilken utmaning eller frågeställning våra kunder har kopplat till digitalisering, INVOLVUS kan stödja dem på resan. De har dessutom alltid tillgång till hela vårt bolags kompetens oavsett om det är jag som är IT-chef, projektledare eller oberoende rådgivare på kunden.”

Vi känner oss också unika i vårt oberoende vilket gör att kunderna känner ett stort förtroende för oss, det ger en hög trovärdighet.

Hur ser arbetet ut på Era kunder?

INVOLVUS jobbar med stora, mellan och mindre företag/organisationer och det kan se lite olika ut beroende på kundens organisation. Om en kund har en egen IT-avdelning med anställd IT-chef/CDO/CTO har vi ofta rollen som projektledare & oberoende rådgivare/bollplank. På ett företag eller organisation som inte har en egen IT-kompetens tar vi oftast ett helhetsansvar kring alla frågor som rör digitaliseringen.

Företagen sitter ofta på hög verksamhets och branschkunskap som är nödvändig för att ta den digitala resan framåt, men behöver stöd i dialogen då det erbjuds hur mycket system och lösningar som helst på marknaden.

Ett exempel är resan till molnet som pågår just nu över hela världen, men det är komplexa dialoger. För ett startup företag så är det troligtvis helt naturligt att välja molnbaserade lösningar, men för många verksamheter med integrationer, äldre system kopplat till någon form av produktion mm så finns det fortfarande behov av hybrida lösningar då allt inte fungerar fullt ut däruppe ännu. Tänker man inte igenom allt och ritar upp hela kartan så kan det påverka verksamheten negativt. Men det är nog ingen tvekan om att alla kommer dit så småningom.

Ett annat exempel är hur företagen skall förhålla sig till AI i sin verksamhet.

Vi kör också trendspaning som workshop tillsammans med våra kunder, där vi vill hjälpa dem att se in i framtiden, lära sig termerna och i slutändan ta fram en strategi och plan hur dessa trender kommer att påverka dem och deras bransch, samt på vilket sätt de kan dra nytta av detta i sin verksamhet.

”Bredden på omvärldsbevakningen inom olika områden och den kompetens som INVOLVUS erbjuder är svår att uppnå fullt ut för företag enbart genom anställda personer.”

Vi lyckas också ofta med stora kostnadsbesparingar då vi ser över företag och organisationers avtal kopplat till tjänster och licenser kontinuerligt. Detta ligger helt rätt i tiden och många betalar alldeles för mycket då man inte har kunskap om marknaden och bevakar förändringar i prismodeller. INVOLVUS har kunskap om detta då vi dagligen arbetar med dessa frågor i dialog med leverantörer av system, licenser och tjänster.

Hur skall man bygga sin IT-organisation?

Allt är beroende på storlek, komplexitet och förändringsbenägenhet i företaget eller organisationen. Ett större bolag har ofta någon form av egen IT-organisation där fokus kanske ligger på vissa utvalda områden, men för att täcka allt så behövs stöd genom extern kompetens, tex från oss. För mindre bolag finns det ofta ingen anledning att anställa och dra på sig fasta kostnader när man kan köpa ”behovsbaserad kompetens” utefter vad som finns och är prioriterat i planen för året.

Samtidigt kan man inte dra alla över en kam då behovet ser olika ut i olika branscher och verksamheter. Det är också kopplat till företagens livslängd och datamognad, men de flesta framgångsrika företagen ligger långt framme med att använda extern kompetens i någon form.

”Vi kallar detta för behovsbaserad kompetens som bygger på att vi tillsammans med kunden arbetar fram en plan för hur behovet ser ut från år till år”

Hur ska företag tänka kring sina IT-investeringar?

Digital transformation bygger delvis på att utnyttja digital teknik för att skapa nya värden, möjligheter och konkurrensfördelar tillsammans med att få kunder och partners att samverka för att dra nytta av tekniken. Detta drivs ofta av att köpa in nya system och ersätta gamla. Erbjudanden haglar där mängder av företag ringer och vill sälja nya system, licenser och produkter hela tiden.

Nuläget i världen gör också att det är svårt att värja sig för alla säkerhetsprodukter som erbjuds. I dialogen kring säkerhet så är det också en utmaning för ett företag att tacka nej till en produkt då rädslan för ett intrång och medförande kostnader alltid finns i bakgrunden. Ta tex Cyberförsäkringar. Erbjudanden haglar efter ”COOP-attacken” häromåret, men hur många köpte en försäkring i slutändan? Skall man satsa pengarna på att säkra sina system eller på en försäkring, eller både och? Frågorna är många. Då kan det vara tryggt att ha en INVOLVUSare i båten att diskutera möjligheter, utmaningar och ”lagomnivåer” med och samtidigt få kunskap kring hur andra i samma eller andra branscher gjort och vad de har för strategi.

Men faktum är också, att byta system kanske inte alltid är det rätta för verksamheten.

Vi genomför många analyser och processkartläggningar, och ibland visar det sig att ett systembyte inte är det mest effektiva. Förändringar i rutiner och processer, utbildning i befintliga system samt att införa en tydlighet kring applikationsansvar kan ge en större effekt och mer per investerad krona än att byta system för flera miljoner. Detta är vi riktigt bra på. Att stödja verksamheten med kunskap för att ta rätt beslut och få mest tillbaka för varje investerad krona och tid.

”De mest framgångsrika företagen har en tydlig plan framåt, prioriterar rätt investeringar kopplat till digitalisering och ser över sina kostnader kontinuerligt”

Beskriv dig själv som IT-chef/ansvarig, projektledare och rådgivare?

Egentligen skall väl någon annan svara på detta, men jag tror jag upplevs som engagerad, trygg, glad och med mycket energi. Jag representerar kunden och jobbar alltid för deras bästa i mina olika roller som oberoende rådgivare, projektledare och som ansvarig för helheten. Det är säkert så, att leverantörerna av tjänsterna på mina kunder tycker jag är en ”pain in the ass” ibland. Men min målbild är alltid att stärka partnerskapet mellan kunden och leverantören kopplat till leveransen för att få ut maximal effekt för varje krona kunden betalar för dessa tjänster. Målbilden måste också vara att lägga minimalt med tid på problem så vi i stället kan fokusera på lösningar som ger ett effektivare arbetssätt och bättre flöden i företaget. Många gånger innebär det att man måste göra strukturella förändringar i arbetet och i regel skapar detta i slutändan också en bättre förståelse för alla parter och samarbetet blir ännu effektivare.

Jag har också arbetat många år på leverantörssidan i olika roller, så jag har förståelse för en IT-leverantörs utmaningar och krav också.

Hur är det att arbeta och vara ansvarig på flera kunder samtidigt?

Att arbeta med flera kunder kräver att man är strukturerad, att ha ordning och reda. För min del handlar det mycket om att var noga med att dokumentera mitt arbete, arbeta med en mailbox per kund och skapa utrymme tidsmässigt på dagarna för att kunna svara i telefon och mejl. Man har alltid planerat in sin dag, men det händer alltid saker som gör att man får vara flexibel i sitt arbete. Jag har byggt upp ett förtroende och har en bra relation med mina kunder vilket gör att jag kan arbeta flexibelt under dagarna.

I en del av de företag jag arbetar med upplevs jag nog mer som en deltidsanställd än extern konsult då man byggt upp en bra relation efter flera års arbete. Jag tror detta beror på att vi arbetar långsiktigt och tillsammans med alla anställda på olika avdelningar i företagen. Från lager/produktionspersonal till ledning och styrelse.

Hur drar kunderna nytta av hela INVOLVUS kompetens?

Ett exempel kan vara att vi på en av mina kunder som jag ansvarar för skall genomföra en analys/kartläggning. Detta för att få fram ett beslutsunderlag om vi behöver ersätta ett system alternativt att vi beslutat att genomföra en upphandling och projekt. Då är det inte en självklarhet att det är jag som IT-ansvarig som genomför detta. Är detta inte inom mitt kompetensområde erbjuder vi en kollega på INVOLVUS som är spjutspets inom området i stället. Allt för att hela tiden erbjuda bästa och lämpligaste kompetensen för kunden som då drar nytta av rätt kompetens i vårt erbjudande.

I en bransch där vi har många kunder arbetar INVOLVUS i branschgrupperingar för att ytterligare stärka kompetensen för våra kunder. Vi diskuterar då befintliga och framtida lösningar tillsammans med trendspaning i branschen vilket ger en otrolig ”boost” i den kunskap vi kan erbjuda våra kunder.

Vi diskuterar också vilka leverantörer som är duktiga och framåt ute på marknaden. Detta förändras hela tiden då personer rör sig mellan olika företag.

”Varje år genomför INVOLVUS mängder av analyser kopplat till IT/Tech som sedan mynnar ut i en strategi och en IT-plan hur man som företag och organisation skall navigera sig fram, effektivisera och automatisera för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden.

Vi har också startat INVOLVUS Academy där vi drar nytta av varandras kompetens. Vi har så otroligt många duktiga personer hos oss där vi arbetar med att utbilda varandra inom de områden som är intressanta att utvecklas i. Detta skapar en konstant utveckling inom bolaget.

Vad skulle du vilja förmedla till alla företag och organisationer som inte fått tagit del av INVOLVUS tjänster ännu?

Jag skulle vilja vända på det och säga, att de företag och organisationer som valt att arbeta med oss vill ta kommando och kontroll över sin ”roadmap” framåt, sänka sina kostnader och kunna sova gott om natten.

Och vem skulle inte vilja ha det?

 

Om INVOLVUS:

INVOLVUS är en oberoende rådgivare inom IT och Digitalisering. Vi förstärker företagens kompetens och driver förbättringar samt besparingar utefter verksamhetens uppsatta mål.

Med lång erfarenhet  fungerar vi som rådgivare på kundens sida. Våra uppgifter varierar men vi arbetar med att bland annat analysera behov, inspirera och genomföra affärsdrivande lösningar på operativ och strategisk nivå.